یک شنبه شب بعدازنمازمغرب وعشاءاعضاءحلقه صالحین پایگاه المهدی به همراه سرگروه برادربسیجی علی داوودی ومسئول تعلیم وتربیت ناحیه انارحجه السلام اعرابی ازخانواده شهیدان خبری وعباس محمدمیرزایی دیدارنمودند.
دراین دیدارخانواده محترم شهیدان خاطراتی ازشهداءخودبرای اعضاءگروه بیان نمودندوبه اهمیت نمازوحضوردرنمازهای جماعت اشاره نمودند.
درپایان لوح یادبوداین شهداءکه توسط این گروه تهیه گردیده بودبه خانواده محترم این شهیدان اهداءگردید.

5 15 16 21 23 32 41

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :