دیداراعضاءحلقه صالحین پایگاه المهدی به همراه حجت الاسلام محمد اعرابی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه انارازخانواده شهیدان خبری ومحمدمیرزایی+عکس

دیداراعضاءحلقه صالحین پایگاه المهدی به همراه حجت الاسلام محمد اعرابی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه انارازخانواده شهیدان خبری ومحمدمیرزایی+عکس

یک شنبه شب بعدازنمازمغرب وعشاءاعضاءحلقه صالحین پایگاه المهدی به همراه سرگروه برادربسیجی علی داوودی ومسئول تعلیم وتربیت ناحیه انارحجه السلام اعرابی ازخانواده شهیدان خبری وعباس محمدمیرزایی دیدارنمودند. دراین...