دیداراعضاءحلقه صالحین پایگاه المهدی به همراه حجت الاسلام محمد اعرابی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه انارازخانواده شهیدان خبری ومحمدمیرزایی+عکس

دیداراعضاءحلقه صالحین پایگاه المهدی به همراه حجت الاسلام محمد اعرابی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه انارازخانواده شهیدان خبری ومحمدمیرزایی+عکس

یک شنبه شب بعدازنمازمغرب وعشاءاعضاءحلقه صالحین پایگاه المهدی به همراه سرگروه برادربسیجی علی داوودی ومسئول تعلیم وتربیت ناحیه انارحجه السلام اعرابی ازخانواده شهیدان خبری وعباس محمدمیرزایی دیدارنمودند. دراین...

ادامه مطلب ...