عصا را اژدها خواهیم كرد

روزی ناصرالدين شاه از حاج ملاعلی كنی (از علمای بزرگ و دارای نفوذ آن دوره) سؤال كرد كه طبق حديث شريف پيامبر (صلی الله عليه و آله و سلم) که فرمودند علمای امت من از پيامبران بنی اسرائيل برتر هستند، شما بايد دست‌ كم همان كارهایی را كه انبيای بنی اسرائيل می كردند انجام دهيد.
حال شما می توانيد مانند حضرت موسی (علیه السلام) عصایی را اژدها كنيد؟
حاج ملاعلی بدون تأمل می گويد بلی، اگر شما ادعای فرعونی كنيد، ما هم عصا را اژدها خواهيم كرد.

منابع:
1. دانستنی های تاريخی، صفحه 383
2. اوائل المقالات، شیخ مفید، صفحه 178