سند 2030، که در یونسکو به توسعه پایدار 2030 معروف است؛ سندی که ایراد هایی زیادی به آن وارد است و باید دید مسئولان چه فکری برایش دارند.

سند 2030، که در یونسکو به توسعه پایدار 2030 معروف است؛ چند وقتی است که بحثش در رسانه ها پیچیده است و دولت در یک اقدام جالب توجه این سند را برای توسعه آموزش به تصویب رسانده است.

در بخش های قبلی به این موضوع پرداختیم که این توسعه اموزشی چیست و در این گزارش هم به اهداف هفده گانه یونسکو برای این موضوع می پردازیم.

بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال 2015 تا 2030 ، کلیه ي کشورهاي عضو سازمان ملل باید تلاش نمایند که به اهداف وشاخص هاي توسعه ي پایدار با همکاري و تعامل یکدیگر درسه سطح ملی، منطقه اي وبین المللی دست یابند.

توسعه پایدار یعنی(توسعه اي که نیاز فعلی جوامع را بدون خدشه وارد کردن به توانایی هاي نسل هاي آتی درتامین نیاز ها یشان، تامین نموده و به فرصت هایی که براي روشن کردن دوره ي جدیدي از تحول درجهت تغییر اساسی جهانی دلالت داشته باشد، تاکید نماید

.سازمان ملل متحد براي رسیدن به اهداف توسعه ي پایدار، 17 هدف کلان را تعیین وتصویب نموده که کلیه آژانسهاي
تخصصی بین المللی همچون یونسکو موظف و متعهد می باشند که راهبرد میان مدت و بلند مدت خود را بر این اساس تنظیم
نمایند.
این اهداف عبارتند از:

1 پایان دادن به فقر
2 پایان دادن به کرسنگی.
3 زندگی سالم وارتقاء رفاه.
4 آموزش با کیفیت.
5 برابري جنسیتی.
6 دردسترس بودن آب سالم وفاضلاب.
7 دسترسی به انرژي پاك ومقرون به صرفه
8 رشد اقتصادي پایدار وکارشایسته.
9 ارتقاء زیر ساخت هاي،تاب آور وصنعتی فراگیر.
10 کاهش نابرابري.
11 شهرها وجوامع پایدار وتاب آور.
12 الگوي تولید ومصرف پایدار.
13 اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم.
14 استفاده پایدار ازاقیانوسودریا ها.
15 ارتقاي اکوسیستم وجلوگیري ازبین رفتن تنوع زیستی.
16 جامعه ي پایدار وصلح آمیز.
17  احیاي مشارکت جهانی براي توسعه پایدار.
مطمئنا این اهداف فقط تنها هدف هاییونسکوو سازمان ملل برای آموزش در کشورهای مختلف نیست و وظیفه دولت و مجلس است که در خصوص این موضوع تحقیق بیشتری کنند.