روایت هشتم: قال النبی صلی اللّه علیه و آله: کذب من زعم انه ولد حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه فاجتنب الغیبه فانها ادام کلاب النار. «8»

ترجمه: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمودند: دروغ می گوید کسیکه گمان می کند حلال زاده است در حالیکه گوشتهای مردم را ببدگوئی کردن از آنها می خورد. پس از بدگوئی کردن پشت سر مردم بپرهیزید بدرستیکه غیبت و بدگوئی نمودن، خورشت سگهای جهنّم است.

منبع:سه رساله : گناهان کبیره – محرم و نامحرم – احکام غیبت / رسالۀ احکام الغیبة / فصل دوم دلائل حرام بودن غیبت / اشاره-آیت ا… مجتهدی