امیرالمومنین (ع) در دوران حکومت خود می خواهد به دنیا نشان دهد که اصول اسلامی در همه ی شرایط قابل پیاده شدن است.

اصول اسلامی شکل لباس علی(ع) نیست که لنگ می بست یا پیراهن می پوشید و امروز لازم باشد ما هم همان کا را بکنیم.بلکه اصول اسلامی عبارت است از عدالت ،توحید،انصاف با مردم ، ارج نهادن به حقوق مردم رسیدگی به ضعفا ایستادگی در مقابل جبهه های ضد اسلام و ضد دین پافشاری بر مبانی حق و اسلام و دفاع از حق و حقیقت. این اصول در همه زمان ها قابل پیاده شدن است.

برگرفته از کتاب انسان 250ساله